Privacy Verklaring


Senja verzamelt persoonsgegevens. Ook als je deze website bezoekt verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Verklaring. Het geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Senja houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Senja zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens verderop in dit document.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Senja Praktijk (voor jou beter bekend als Senja en senjapakrijk.nl), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65817982, gevestigd aan de Stationsstraat 22, 3451BX Vleuten, per telefoon bereikbaar op 06 – 39 78 90 13, per mail bereikbaar op info@senjapraktijk.nl of middels het contactformulier op deze website.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Senja verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Declaratie naar verzekeraars
 • Doelmatig beheer en beleid met behulp van evaluatieformulieren
 • Fysiotherapeutische zorgverlening


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, vraag om paramedische hulp


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Senja de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN nummer;
 • ID/rijbewijs nummer;
 • Huisarts;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Geboortedatum;
 • gezondheidsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Senja opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 15 jaar volgens de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van het EPD en fysiotherapeutische zorgverlening
 • Het verzorgen van het versturen van verplichte vragenlijsten
 • Het verschaffen van verzekeringsinformatie


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerkte gegevens

Wij maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina's die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je:

 • een contactformulier verzend;
 • een e-mail aan ons stuurt.

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • je voornaam en/of achternaam;
 • je contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer en postadres;
 • je persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in het bericht dat je verstuurt middels onze contactformulieren.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Wij houden bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser jij precies gebruikt, maar houden wel bij hoeveel procent van de websitebezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina's je binnen de website hebt bezocht om de website te kunnen verbeteren.

Wij verwerken de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

We gebruiken je voornaam en/of achternaam, contactgegevens en persoonsgegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden, bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier hebt ingezonden of een contactverzoek hebt achtergelaten. Je een offerteaanvraag hebt ingediend.

We gebruiken je IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per 26 maanden opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor jou en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. Hoe cookies precies werken en welke we gebruiken, lees je in ons cookiebeleid.

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 26 maanden na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube, kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Rechtsgronden

Wij verwerken persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerken wij persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er andere bedrijven of leveranciers een (deel)prestatie hebben te verrichten in het vervolmaken van onze contractuele overeenkomst met jou. Daarin verstrekken wij niet meer informatie dan noodzakelijk om de prestatie te verrichten. In zo’n geval verzoeken wij waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvanger

Wij zullen in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht verwerken. Dat zijn zogenaamde ‘verwerkers’. Wij beogen niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

'Derde landen' zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijnen

Senja bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


 • Alle personen die namens FysioPlus van Usen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Wij bewaren de gegevens die door ons verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het cookiebeleid (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van betrokkene

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kun je contact opnemen met ons op info@senjapraktijk.nl. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Indien wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kunnen wij de verzoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de verzoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Nader gespecificeerd heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, dat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

In beginsel zullen wij binnen vier weken op je verzoek reageren. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als je jouw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde voor het stellen van vragen of het boeken van onze diensten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens kan via post (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG) en via deze link.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij ons geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om deze Privacy Verklaring te wijzigen. Wij hebben het recht om dat te doen. Wij raden je aan om deze Verklaring af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste aanpassing: 16 februari 2023